Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Zespołu Szkół 

im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

 

§ 1

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

3. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

 

 

§ 2

 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą to być :

- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły ;

- przedstawiciele rodziców ( Rady Rodziców ) ;

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego ;

- pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno ? lekarskiej nad uczniami ;

- przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych, pedagogicznych ;

 

 

§ 3

 

1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach
i zespołach.

 

2. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowaniu uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania plenarne umieszczone są w planie pracy szkoły.

 

3. Dyrektor szkoły obowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy technicznej
do odbycia zebrania.

 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

 

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy :

- przewodniczącego ;

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny ;

- organu prowadzącego szkołę ;

- co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej ;

 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej (w razie potrzeby wyznaczony zastępca) oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej szkoły z siedmiodniowym wyprzedzeniem wszystkich jej członków o terminie zebrania.

 

 

§ 4

 

1. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

 

2. Przewodniczący zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.

 

 

 

§ 5

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

- zatwierdzanie planu pracy szkoły ;

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ;

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) ;

- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ;

- wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności ;

- wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych ;

- podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę kwalifikacyjną z zachowania ;

- podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów i słuchaczy;

- zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym
(wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikacji oraz promowania uczniów), przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian ( po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) i uchwalenie go ;

- ustalenie regulaminu swojej działalności ;

- zatwierdzenie listy kandydatów do stypendium Starosty za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe (kandydatów do stypendium typuje Samorząd Uczniowski) ;

- przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra do spraw oświaty ;

- ustalenie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania oraz szkolnego zestawu podręczników na następny rok szkolny (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) ;

 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
- organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych ;
- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
zajęć i obowiązków w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ;
- projekt planu finansowego szkoły ;
- wnioski dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w szkole ;
- kandydata na dyrektora jeśli postępowanie konkursowe nie da rezultatów ;
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Starosty, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, odznaczeń i innych wyróżnień ;

 

3. Opinie Rady Pedagogicznej nie muszą być uwzględniane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 6

 

1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

2. Przewodniczący Rady jest obowiązany do realizacji uchwał Rady.

 

3. Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów szkoły (także wtedy, gdy członek rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenia).

 

4. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny po poinformowaniu organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.

 

 

§ 7

 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

 

2. Rada Pedagogiczna może występować do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela
z innej funkcji kierowniczej szkoły.

 

3. Organ prowadzący szkołę (dyrektor w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole) jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

1. Członkowie Rady zobowiązani są do :

- przestrzegania obowiązującego prawa oświatowego, postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora ;

- czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady oraz pracach jej komisji
i zespołów, do których zostali powołani ;

- składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań ;

- nie ujawniania treści spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
w szczególności tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły ;

- potwierdzenia swego udziału na liście obecności lub usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni ;

 

2. Członkowie Rady mają prawo :

- wnosić zmiany do porządku posiedzenia i projekty uchwał ;

- zgłaszać wnioski i uwagi;

- kierować zapytania do dyrektora szkoły ;

 

 

 

§ 9

 

1. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje i zespoły.

 

2. Działalność komisji i zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli oraz innych obszarów życia szkoły.

 

3. Pracą komisji i zespołów kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub na wniosek przewodniczącego Rady.

 

4. Komisje i zespoły informują Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

 

 

§ 10

 

1. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów.

 

2. Protokół zebrania Rady zawierający numer, datę posiedzenia, przebieg obrad, treść wystąpień, podjęte decyzje, przebieg głosowania oraz listę obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Po napisaniu protokołu członkowie Rady zapoznają się z jego treścią i wnoszą proponowane poprawki bądź uzupełnienia w formie pisemnej najpóźniej dzień przed kolejnym posiedzeniem Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu
i zatwierdza go.

 

3. Księga protokołów jest udostępniona w sekretariacie szkoły jej nauczycielom oraz organom nadzorującym szkołę. Za prowadzenie księgi odpowiada dyrektor.

 

4. Protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych sporządza w ciągu 10 dni wyznaczony przez przewodniczącego protokólant.

§ 11

 

 

1. Przewodniczący realizuje porządek zebrania, otwierając i zamykając obrady; udziela głosu i określa czas wystąpienia, zamyka dyskusję. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zmienia porządek obrad.

 

2. W porządku zebrania należy uwzględnić czas na dyskusję, zapytania, sprawy różne
i wolne wnioski.

 

 

§ 12

 

1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych na zebraniach plenarnych
w głosowaniu jawnym lub tajnym. Tryb głosowania ustala Rada w głosowaniu jawnym.

 

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 

3. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart i przeprowadzane jest przez odpowiednią komisję. Liczy się głosy ? za ?, ? przeciw ? i ? wstrzymujące się ? ;

 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący.

 

5. Wybór członków komisji do przeprowadzenia głosowania tajnego poprzedza wyrażenie zgody na kandydowanie.

 

6. Przewodniczący podaje do wiadomości wynik głosowania.

 

 

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Żołynia 03-09-2008 06:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żołynia 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Żołynia 29-06-2022 11:03