Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadra kierownicza

 ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. gen. Władysława Andersa
w Złocieńcu

ul. Stefana Okrzei 9
78-520 Złocieniec

tel. 0-94-3671850
e-mail: zsp.anders@wp.pl

 sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

środa: 7:30-16:00

piątek: 7:30-15:00


 

Dyrektor:

mgr Beata Miszewska 

(094) 36 71 850

 

Wicedyrektor:

mgr Robert Żołynia

(094) 36 71 850

 


Kierownik Internatu i Schroniska Młodzieżowego / Pedagog szkolny:

mgr Urszula Smyk

Telefon Internatu i Schroniska Młodzieżowego: (094) 36 71 835

Telefon do pedagoga szkolnego: (094) 36 71 850


Kierownik Szkolenia Praktycznego:

mgr Grażyna Wanecka

(094) 36 71 850

 

CELE I ZADANIA KADRY KIEROWNICZEJ:

A. Dyrektor szkoły:

Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) zatwierdza listę programów i podręczników szkolnych,

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

6) ustala kryteria przyjęć do szkoły na dany rok i ogłasza je w zarządzeniu,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych: egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie,

11) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 

B. Wicedyrektor szkoły:

1) przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej w sytuacjach określonych w Regulaminie Pracy Rady Pedagogicznej,

2) organizuje i koordynuje zadania wynikające z wykonywania funkcji dydaktycznej i wychowawczej, a w szczególności:

a) przygotowuje projekt arkusza organizacyjnego oraz planu lekcji,

b) kontroluje dokumenty procesu kształcenia prowadzone przez nauczycieli,

c) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,

d) przewodniczy zespołom powołanym do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, którym nie przewodniczy Dyrektor,

e) koordynuje działania wychowawców klas w związku z procedurą klasyfikacji uczniów,

f) sprawuje nadzór nad przebiegiem nauczania indywidualnego,

g) kontroluje przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu i zarządzeń Dyrektora,

h) rozlicza karty z godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela,

i) czuwa nad utrzymaniem w szkole porządku i ładu przez uczniów oraz zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

j) prowadzi dokumentację zgodnie z zakresem czynności.

k) zastępuje Dyrektora w zakresie zadań i uprawnień przekazanych mu w formie stałej delegacji lub okresowych upoważnień,

l) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 

C. Pedagog szkolny:

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) diagnozowanie potrzeb materialnych uczniów.

 

D. Kierownik szkolenia praktycznego:

1) organizuje i koordynuje zadania w zakresie praktycznej nauki zawodu,

a w szczególności spraw związanych z:

a) harmonogramem praktyk,

b) umowami z pracodawcami,

c) opracowaniem programu praktyk,

d) przeprowadzaniem szkoleń dla uczniów odbywających praktyki,

e) kontrolą prawidłowości przebiegu praktyk i dokumentacji prowadzonej przez uczniów,

f) prowadzeniem spotkań informacyjnych dla wychowawców, rodziców i uczniów o przebiegu praktyk.

2) nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu,

3) współpracuje z centrami kształcenia praktycznego,

4) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: ZSP Zlocieniec 04-01-2008 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żołynia 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Żołynia 22-12-2023 11:34